Правила & Услови - E-HORECA

Правила & Услови

Општи услови за употреба

Податоците, информациите и апликациите на E-Horeca се расположливи за употреба под следните услови:

E-Horeca е интернет портал за помош на потрошувачите при купување со помош на споредба на производи меѓусебе во рамките на иста категорија и олеснето пребарување низ пооделните производи.

Содржините на порталот не се официјални, освен ако тоа не е посебно нагласено. Податоците,информациите и апликациите кои се постапни преку порталот E-Horeca, може да се променат без никакви предходни известувања и најави . Корисниците го употребуваат порталот на своја одговорност.

E-Horeca не одговара за штета, посредна или непосредна, која би произлегла од достап, употреба или неможност на употреба на податоци, информации и апликаци на порталот. За правилност на податоците кои E-Horeca ги добива од други субјекти, E-Horeca ништо не гарантира и затоа е исклучен од секаква одговорност.

На одредени места E-Horeca збира информации за корисниците (име, презиме, адреса, телефон, е-маил, …). Корисниците ги даваат овие информации на E-Horeca доброволно. E-Horeca гарантира дека податоците нема да ги злоупотреби и нема да ги посредува на трети лица.

Корисниците на E-Horeca се анонимни или регистрирани. Анонимните можат да ги користат бесплатните услуги (на пр. Преглед на податоци за производи, нивната залиха, цени,…). Регистрираните корисници добиваат пристап до некои апликации на порталот E-Horeca кои не се достапни за нерегистрираните корисници (на пр. Добивање на информации за промоции, попусти, промена на цени,…). Регистрираните корисници имаат корисничко име и лозинка за пристап, врзано за лице кое се пријавило за услугата.

Корисниците мора да ги почитуваат следните правила:

  • дека базата на податоци на системот на E-Horeca како и самите податоци се заштитени во согласност со Законот за авторски и сродни права,
  • дека брендот E-Horeca е заштитен во согласност со Законот за индустриска сопственост.